ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.
ΜΥΛΟΙ ΡΥΖΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΕΔΡΑ:
ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 574 00 - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 798 151, Fax: 2310 797 323

ΥΠΟΚ/ΜΑ:
ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΕΒΡΟΥ, Τ.Κ. 680 03
Τηλ. 25540 42210, Fax: 25540 42213

E-mail: rice@spanosmills.gr